رطوبت گیر

شرکت ستاره پالایه فیلتر رطوبت گیر را برای اولین بار در سطح ایران با استفاده از روش مهندسی معکوس بومی سازی کرده است. این فیلترها اغلب در خطوط لوله های مکش و مایع سیستمهای سرد کننده قرار می گیرد، تا آب و رطوبت را از سیستم جذب کند. بعضی از مواد جاذب رطوبت آلومینای فعال شده، آلومیناژل و سیلیکاژل می باشد. این رطوبت گیرها تا زمانی که قدرت جذب رطوبت خود را از دست نداده اند در مدار باقی می مانند.