فیلترهای کربن اکتیو مایعات

شرکت ستاره پالایه با استفاده از زغالهای کربن اکتیو با ساختار یکنواخت کارترجهایی را تولید می کند که با استفاده ازروش جذب برای فرآیندهای خالص سازی از سیستم های آمین و گلایکول و گاز طبیعی استفاده میشود. این کارتریجها هیدروکربن های مایع،سولفیدها ، نمک ها و لجن را ازسیستم به صورت موثر حذف درنتیجه باعث بهبود عملکرد کل سیستم می گردد.
ویژگیهای کارتریجهای کربن اکتیو:

  • سطح فیلتراسیون بالا
  • طراحی برای حرارت بالا
  • مقاوم در مقابل سایش