کوالسر گاز

فیلترهای کوالسر (سپراتور) گازی به صورت خاص برای حذف آلودگی های بسیار ریز (submicronic)
از هوای فشرده و گاز طبیعی طراحی شده اند که فیلترهای معمولی قادر به حذف آن نیستند، کمترین میزانی که این فیلترها می توانند حذف کنند اندازه ذرات ۲ میکرون می باشد. حدود هشتاد درصد آلاینده ها از ذرات کمتر از ۲ میکرون تشکیل شده اند.
کوالسرهای گازی ستاره پالایه در فرآیند تصفیه گاز طبیعی برای جداسازی ذرات جامد و قطرات ریز ۰٫۳ تا ۰٫۶ میکرون ازکارایی ۹۵ درصد تا ۹۹٫۹۹ درصد تولید می شود. بنابراین غلظت آئروسل های روغن در سطح ۲۰pmm به غلظت ppm 0.004 کاهش می یابد که قابل استفاده برای کلیه تجهیزات بعدی می باشد. از این کوالسرها در فرآیندهای مختلف پالایش گاز مانند شیرین سازی گاز، دهیدراسیون گلایکول ، دهیدارسیون دسیکانت ها ، سوخت گاز کمپرسورها و ایستگاه های گاز فشرده طبیعی (CNG)استفاده میشود.