کوالسرهای مایع-مایع کارتریجی

کوالسرهای مایع/مایع، مایع فاز ناپیوسته از مایع فاز پیوسته را جدا می کند، که در فرآیندهای پالایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. واحد تحقیق و توسعه شرکت ستاره پالایه اصول علمی و تکنیک های جداسازی اثبات شده را برای کوالسینگ وجداسازی بین دو مایع غیرقابل حل بادانسیته متفاوت این کار ترکیب کرده اند.
جهت جریان به کارتریج کوالسر از داخل به خارج است که قطرات ریزمایع فاز ناپیوسته با یکدیگر ادغام شده و به قطرات بزرگتر تبدیل شده و توسط نیروی جاذبه جدا می شوند. همزمان ذرات جامد نیز فیلتر خواهند شد. اصالا ذرات جامد اثربخشی کوالسرها را به شدت کاهش می دهند، لذا شرکت ستاره پالایه پیشنهاد می دهد اگرمیزان ذرات جامد در سیستم زیاد هست، حتما پیش فیلتر برای جداساذی ذرات جامد قبل از ورود مایع به کوالسرها نصب شود.
که اثربخشی ادغام را کاهش می دهد و به تکرار بیشتری نیاز دارد

ویژگیهای مهم کوالسرهای مایع-مایع :

  • حذف آب از بنزین ،سوخت دیزل ، نفت سفید و سوخت جت
  • محافظت از کاتالیزورها و جاذب ها از آلودگی آب
  • حذف کاستیک (caustic)
  • حذف آمین حمل شده از LPG
  • حذف H / C از آمین
  • محافظت از خشک کن های نمکی و برج های خاک رسی