آزمایشگاه کنترل کیفیت

هدف مجموعه ستاره فیلتر حفظ محیظ زیست است و برای رسیدن به این هدف ما آزمایشگاه کنترل کیفیت مجهزی را راه اندازی کردیم.

آزمایشگاه ما به طور دائمی کیفیت مواد اوالیه وارد شده به مجموعه و همچنین کیفیت محصولات تولید شده را مورد بررسی دقیق قرار می دهند.

آزمایشگاه مجموعه ستاره فیلتر به عنوان آزمایشگاه مرجع استان اصفهان شناخته شده است.